دو حالت عارفان وارسته

دو حالت عارفان وارسته

يکى از عرفان و صالحان سرزمين لبنان (کوهى در شام نزديک جبل عامل ) که در ميان عرب به مقامات عالى و داراى کرامات و کارهاى فوق العاده شهرت داشت به مسجد جامع دمشق آمد، کنار حوض کلاسه رفت تا وضو بگيرد، ناگاه پايش لغزيد و به داخل...