برای تحقق شعار دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی چه باید کرد؟

برای تحقق شعار دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی چه باید کرد؟

این نام‌گذاری می‌رود تا تصورها از ارتباط عموماً حقوقی و خشک کارفرما و کارگزار را به فضای آکنده از دیگرخواهیِ «همدلی و هم‌زبانی» ببرد و برگی دیگر بر دفتر مضامین بلند برخاسته از فرهنگ انقلاب اسلامی بیفزاید. گروه سیاسی...