خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "دوستى اهل صفا و انسانهاى پاکدل"

دوستى اهل صفا و انسانهاى پاکدل

دوستى اهل صفا و انسانهاى پاکدل

شنيدم که مردان راه خداىدل دشمنان را نکردند تنگتو را کى ميسر شود اين مقامکه با دوستانت خلافست و جنگدوستى آنان که با صفا هستند، خواه در برابر و خواه در پشت سر، يکسان است ، نه آن چنان که در پشت سرت عيبجويى کنند و در پيش رويت...

دوستى اهل صفا و انسانهاى پاکدل

دوستى اهل صفا و انسانهاى پاکدل

سارقى براى دزدى به خانه يکى از پارسايان رفت ، هر چه جستجو کرد چيزى در آنجا نيافت . دلتنگ و رنجيده خاطر شد. پارسا از آمدن دزد و دلتنگى او باخبر شد. گليمى را که بر روى آن خوابيده بود بر سر راه دزد انداخت تا محروم نشود.شنيدم که...