دورى از پرچانگى

دورى از پرچانگى

گروهى از حکيمان فرزانه به درگاه انوشيروان آمدند و درباره موضوع مهمى به گفتگو پرداختند، ولى بوذرجمهر(بزرگمهر)که برجسته ترين فرد حکيمان بود، خاموشى نشسته بود حرفى نمى زد.حاضران به او گفتند: ((چرا در اين بحث و گفتگو با ما سخن...