دورى از سالوسان خوش نما

دورى از سالوسان خوش نما

يکى از آنان به من گفت : از موافقت نکردن ما، خاطرت رنجيده نشود زيرا در اين روزها دزدى به صورت پارسايان درآمده و خود را در رديف ما وانمود کرده و جا زده است .چه دانند مردان که در خانه کيست ؟نويسنده داند که در نامه چيست ؟از...