دورى از دراز کردن دست سؤ ال به سوى فقیر

دورى از دراز کردن دست سؤ ال به سوى فقیر

نظر به اينکه آن بازرگان بخل معروف بود بطورى که :گر بجاى نانش اندر سفره بودى آفتابتا قيامت روز روشن ، کس نديدى در جهانجوانمرد گفت : اگر من آن نوشدارو را از آن بازرگان بخواهم ، چند صورت دارد، يا مى دهد، يا نمى دهد، و اگر داد،...