معصومه طباطبایی دهیار قهرمان

معصومه طباطبایی دهیار قهرمان

معصومه طباطبایی دهیار قهرمان دوراندیشی دهیار روستای سیجان در جاده چالوس که هفته گذشته در سیل تابستانی خسارات فراوانی دید، به کمک اهالی این روستا آمد. خانم معصومه طباطبایی، دهیار ۳۶ ساله این روستا که بیشتر از پنج سال است...