دعوتنامه ی محفل انس باقرآن

دعوتنامه ی محفل انس باقرآن

هذابیان للنّاس وهدی وموعظه للمتّقین 138آل عمران بیانی است برمردم آیات ما که برعامه ی خلق شدرهنما هم ازبهرافرادپرهیزکار درآن پندواندرزشدآشکار مدیریت بزرگوار محفل انس با قرآن ، فرصت ارزشمندی است تامشتاقان وشیفتگان...