دعواى خنده آور یهودى و مسلمان

دعواى خنده آور یهودى و مسلمان

يکى يهود و مسلمان نزاع مى کردندچنانکه خنده گرفت از حديث ايشانمبه طيره گفت مسلمان : گرين قباله مندرست نيست خدايا يهود ميرانميهود گفت : به تورات مى خورم سوگندوگر خلاف کنم ، همچو تو مسلمانمآرى ، اگر عقل و خرد از پهنه خاک...