دعای سریع الاجابه از آقای قاضی

دعای سریع الاجابه از آقای قاضی

دعای سریع الاجابه از آقای قاضی نماز شما را سفارش می کنم به اینکه نمازهایتان را در بهترین و با فضیلت ترین اوقات آنها به جا بیاورید و آن نمازها با نوافل، ۵۱ رکعت است؛ پس اگر نتوانستید، ۴۴ رکعت بخوانید و اگر مشغله های دنیوی...