دستور براى رفع مزاحمت مردم

دستور براى رفع مزاحمت مردم

يکى از مريدان نزد پير مرشد خود آمد و گفت : ((چه کنم که از دست مردم در رنج مى باشم ؟! آنها زياد نزد من مى آيند و وقت عزيز مرا مى گيرند ))پير مرشد به او گفت : ((به اين دستور عمل کن تا از دور تو پراکنده گردند و آن اينکه : به فقيران آنها...