در وادی یابس چه گذشت ؟

در وادی یابس چه گذشت ؟

حضرت علي عليه السلام با سپاه خود به طرف بيابان خشک حرکت کردند.به دشمن خبر رسيد که سپاه اسلام به فرماندهي علي عليه السلام روانه ميدان شده اند. دويست نفر از مردان مسلح دشمن به ميدان آمدند. علي عليه السلام با جمعي از اصحاب به...