در همان صبحی که انسان ها به دنیا آمدند

در همان صبحی که انسان ها به دنیا آمدند

در همان صبحی که انسان ها به دنیا آمدند شانه ای لرزید، باران ها به دنیا آمدند توی گلدان زمین انسان گلی دلتنگ بود گل تبسم کرد ، گلدان ها به دنیا آمدند...