دروغگویى جهانگردها

دروغگویى جهانگردها

شاه او را تشويق کرد و جايزه فراوان به او بخشيد.يکى از نديمان (همنشينان ) شاه که در آن سال از سفر دريا باز گشته بود، گفت : ((من اين شخص (شياد ) را در عيد قربان در شهر بصره ديدم . )) معلوم شد که او به حج نرفته و حاجى نيست .يکى از...