درجات شایستگى براى تربیت

درجات شایستگى براى تربیت

پادشاهى پسر خود را در اختيار يک نفر مربى قرار داد و گفت : ((اين پسر را همان گونه که پسران خودت را پرورش مى دهى ، تربيت کن . ))مربى با کمال احترام ، دستور شاه را پذيرفت ، و به تربيت پسر پرداخت ، چند سال گذشت آن پسر به جايى نرسيد،...