دختر در نگاه دین

دختر در نگاه دین

دختر در نگاه دين نويسنده: ابراهيم اخوي فرزند در نگاه دين، هديه اي از سوي خداوند به شمار مي آيد. پسر در اين نگاه، نعمت و دختر، نيکي و رحمت است. امام صادق (ع) در اين باره مي فرمايد: « البنون نعيم و البنات حسنات و الله يسال عن...