راجحه؛ نخستین وزیر دفاع مسیحی سوریه

راجحه؛ نخستین وزیر دفاع مسیحی سوریه

در سال 1998 ميلادي وی موفق به کسب درجه سرلشکری و در سال 2005 ميلادي ژنرالی شد و مناصب نظامی مختلفی را از فرماندهی گردان تا لشکر و مدیریت ادارات نظامی احراز کرد تا اینکه در سال 2004 ميلادي به معاونت نایب رئیس ستاد مشترک ارتش...