داورى صحیح قاضى

داورى صحیح قاضى

کريمان را به دست اندر درم نيستخداوندان نعمت را کرم نيستسعدى گفت :توانگران را وقف است و نذر و مهمانىزکات و فطره و اعتاق و هدى و قربانىخداوند مکنت به حق مشتغلپراکنده روزى ، پراکنده دلدر حديثى آمده که پيامبر صلى الله عليه و...