ماجرای کشته شدن فرخنده چیست؟

ماجرای کشته شدن فرخنده چیست؟

ماجرای کشته شدن فرخنده چیست؟ صبح روز پنج شنبه گذشته زنی جوان با صورتی خونین و پای برهنه رو به دوربین موبایلهای شهروندان کابل سعی می کرد چیزهایی بگوید، اما صدای ظریف و لرزان او در همهمه ای که ملایان متعصب واوباش جاهل به...