دانلود اذان های ماندگار

دانلود اذان های ماندگار

اذان دماوندی (مؤذن مظفرالدین شاه) ضبط شده روی صفحه گرامافون اذان گویی با لحن موسیقی ایرانی توسط برخی خوانندگان آواز ایرانی در گذشته انجام شده است که از این دست می‌توان به اذان ابوالحسن دماوندی یکی از خوانندگان اواخر...