دامپزشکى که بینا را کور کرد

دامپزشکى که بینا را کور کرد

مرد نادانى درد چشم سخت گرفت و به جاى پزشک نزد دامپزشک رفت . دامپزشک همان دارويى را که براى درد چشم حيوانات تجويز مى کرد به چشم او کشيد و او کور شد. او از دست دامپزشک شکايت کرد. دادگاه دو طرف دعوا را حاضر کرده و به محاکمه کشيد....