داستانی زیبا از استاد شریعتی

داستانی زیبا از استاد شریعتی

داستانی زیبا از استاد شریعتی دکتر شریعتی : «کلاس پنجم که بودم پسر درشت هیکلی در ته کلاس ما می نشست که برای من مظهر تمام چیزهای چندش آور بود ،آن هم به سه دلیل ؛ اول آنکه کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم - که از همه تهوع...