خون تو جاذبهء زمین را بی اعتبار کرد

خون تو جاذبهء زمین را بی اعتبار کرد

با خودم فکر می کنم اصلا چرا باید                  رباب ، با آب هم قافیه باشد                  روضه خوان ها زیادی شلوغش می کنند                 حرمله آنقدر ها هم که می گویند تیر انداز ماهری نبود...