خوش بینى و ترک تجسس

خوش بینى و ترک تجسس

يکى از بزرگان از پارسايى پرسيد: ((نظر تو در مورد فلان عابد چيست که مردم درباره او سخنها مى گويند و در غياب او از او عيبجويى مى کنند؟ ))پارسا گفت : در ظاهر او عيبى نمى بينم و در مورد باطنش نيز آگاهى ندارم .هر که را، جامه پارسا...