خوردن و نوشیدن به اندازه

خوردن و نوشیدن به اندازه

پسرش در جواب او مى گفت : اى پدر! گرسنگى گشته شدن (يا يک نوع مرگ ) است . مگر نشنيده اى که لطيفه گوها گفته اند: ((با سيرى مردن بهتر از گرسنگى کشيدن است . ))حکيم گفت : اندازه نگهدار، که خداوند مى فرمايد:کلوا واشربو و لا تسرفوا:...