خود کشی خریدار ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه سکه

خود کشی خریدار ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه سکه

چندي است بازار سکه و ارز دستخوش نوسانات قيمتي شده‌، نوساناتي که عده اي سودجو به طمع رسيدن به سود سرشار به آن دامن زدند اما برخي از آنها از اين بادي که کاشتند تنها طوفان درو کردند....