خودبینی هرگز

خودبینی هرگز

:((بسم الله )) و بر روي آب حرکت کرد!مرد کوتاه قد، هنگامي که ديد عيسي بر روي آب راه مي رود، با يقين راستين گفت :بسم الله ، و روي آب به راه افتاد تا به حضرت عيسي رسيد. در اين حال مرد دچار خودبيني و غرور شد و با خود گفت :عيسي روح...