شروطی برای خواندن فلسفه

شروطی برای خواندن فلسفه

استاد محمدرضا حکیمی؛شروطی برای خواندن فلسفه اطلاع از تاریخ ترجمه فلسفه و اسرار سیاسی آن در نظام خلافت عباسی لازم است، و همچنین شناخت مترجمان یهودی و نصرانی و زنادقه حرد'انی و … اهداف آنان، و اغراض خلفای عباسی، از آن همه...