خوابیدن تو بهتر از عیبجویى است

خوابیدن تو بهتر از عیبجویى است

پدرم به من گفت : ((عزيزم ! تو نيز اگر خواب باشى بهتر از آن است که به نکوهش مردم زبان گشايى و به غيبت و ذکر عيب آنها بپردازى . ))نبيند مدعى جز خويشتن راکه دارد پرده پندار در پيشگرت چشم خدا بينى ببخشندنبينى هيچ کس عاجزتر از...