خنده و گریه فاطمه علیهاالسلام

خنده و گریه فاطمه علیهاالسلام

حضرت با آغوش باز از او استقبال مي کرد و دست هايش را مي گرفت و در کنار خود مي نشاند، و هرگاه پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم بر فاطمه عليهاالسلام وارد مي شد، ايشان برمي خاست و دست هاي حضرت را با اشتياق مي بوسيد.آن زمان که...