دانشجوی مخترع ایرانی به دلیل استفاده از نام «خلیج‌فارس» از مدال طلا محروم شد

دانشجوی مخترع ایرانی به دلیل استفاده از نام «خلیج‌فارس» از مدال طلا محروم شد

دانشجوی مخترع ایرانی به دلیل استفاده از نام «خلیج‌فارس» از مدال طلا محروم شد مخترع جوان کرمانشاهی تیم ایران در مسابقات جهانی اختراعات کویت با زینت بخشی لوگوی خلیج فارس در آرم، بروشور و پوستر اختراع خود، گردن...