خلبان ایرانی اسیر شده ای که به دستور صدام…

خلبان ایرانی اسیر شده ای که به دستور صدام…

...