خرید نان به نرخ روز

خرید نان به نرخ روز

امام صادق عليه السلام به معتب مسؤ ول خرج خانه خود فرمود:- معتب اجناس در حال گران شدن است ما امسال در خانه چه مقدار خوراکي داريم ؟- معتب : عرض کردم :- به قدري که چندين ماه را کفايت کند گندم ذخيره داريم .- آنها را به بازار ببر و در...