فضائل خدیجه علیها السلام

فضائل خدیجه علیها السلام

فضائل خديجه عليها السلام 1.بصيرت ژرف از بالاترين فضائل خديجه كبري اين است كه از انديشه بلند و فكر عميق و بصيرت ژرف برخوردار بود؛ مخصوصاً عقل عملي او در اوج خود قرار داشت. اين امر را مي توان از انتخاب پيامبر اكرم به عنوان...