خدا بزرگ ، خدا مهربان ، خدا خوب است

خدا بزرگ ، خدا مهربان ، خدا خوب است

خدا بزرگ ، خدا مهربان ، خدا خوب است تو خوب هستي و من خوبم و هوا خوب است دلم اگر چه شكسته ،اگر چه بيما ر است -- ولي به عشق تو چون هست مبتلا ، خوب است...