خداوند، پناه بى پناهان

خداوند، پناه بى پناهان

شخصى محضر امام صادق عليه السلام آمد و درباره وجود خداوند پرسش ‍ نمود. حضرت فرمود: اى بنده خدا! تا بحال سوار کشتى شده اى ؟گفت : آرى !فرمود: آيا کشتى تو هيچ شکسته است بطوريکه گرفتار امواج خروشان دريا شوى و در آن نزديکى نه کشتى...