برای خانطومان

برای خانطومان

یادداشت اول چند روز پیش خبر شهادت تعدادی از بچه های مازندران شنیدم تو لحظه ای که همه فکر میکردن وحوش داعشی به دنبال آتش بس هستند به ناگاه حرامیان زمان دست به حملات سنگینی زدند و تعدادی جوان پاک این مرز و بوم به مرادشان...