خاموشى در برابر ستیزه جویان لجوج

خاموشى در برابر ستیزه جویان لجوج

بين يکى از علماى برجسته با يک نفر کافر منکر، مناظره و بحث رخ داد، ولى در وسط بحث ، عالم از مناظره دست کشيد، و از ادامه مناظره خوددارى کرد. از او پرسيدند: ((تو با آن همه علم و فضل ، چرا در برابر بى دينى ، عقب نشينى کردى ؟ )) در...