حکایت خواندنی ِبهلول و دزد

حکایت خواندنی ِبهلول و دزد

بهلول پس از چند روز ديگر به سوى خرابه آمد سيصد و ده درهم را همانجا يافت . پولها را برداشت و در محل آن تغوط كرد. عقیق:بهلول آنچه پول از مخارجش زياد مى آمد در گوشه ى خرابه اى زير خاك پنهان مى كرد زمانى مقدار پولهايش به سيصد...