ترکیب داوران سی و ششمین دورۀمسابقات سراسری قرآن

ترکیب داوران سی و ششمین دورۀمسابقات سراسری قرآن

داوران سی‌وششمین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل ومفاهیم قرآن کریم سازمان اوقاف وامور خیریه مشخص شدند. عقیق: داوران سی‌وششمین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کریم مشخص شد که «عباس...