حمص کجاست؟

حمص کجاست؟

اشاره:يکي از نشانه هاي ظهور حضرت حجت(ع)، خروج سفياني است. سفياني ابتدا با ابقع وسپس با اصهب مي‌جنگد و بر آنها پيروز مي‌شود. زمان فرماندهي سفياني پس ازپيروزي‌ها، 9 ماه1 و مقرّ حکومت او مناطق پنج‌گانه است؛ که شامل فلسطين،...