حفظ تعادل در خوش گمانى و بدگمانى

حفظ تعادل در خوش گمانى و بدگمانى

که ياد خويشتنم در ضمير مى آيدز ديدنت نتوانم که ديده در بندمو گر مقابله بينم که تير مى آيدروزى شاگرد به معلم گفت : ((آن گونه که در مورد پيشرفت درسى من توجه دارى ، تقاضا دارم در مورد پاکسازى باطن و پيشرفت امور معنوى و اخلاقى...