۱۰ نکته آموزنده از حضرت رضا (ع)

۱۰ نکته آموزنده از حضرت رضا (ع)

1- سکوت و دم فرو بستن از کلام نابجا از درهای حکمت است و محبّت دیگران را جلب می کند و راهنمای انسان بر هر امر خیری است. 2- دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل و نادانی اوست. 3- محبّت به مردم نیمی از عقل است....