آرای موسوی پس از بازشماری چقدر شد؟

آرای موسوی پس از بازشماری چقدر شد؟

  در اين ميان اما مسوولان مستقيم برگزاري انتخابات و برقراري نظم در تهران شايد فشار مضاعفي را تحمل مي كردند، چون از سوي مسوول شمارش آرا و روند انتخابات بودند و از سوي ديگر بايد شرايط شهر تهران را كنترل مي كردند . ...