شفا گرفتن یک عالم سنی افغانی در حرم امام رضا (ع)

شفا گرفتن یک عالم سنی افغانی در حرم امام رضا (ع)

مولوی «سلطان محمد» می گوید: از خواب که بیدار شدم، ابتدا فکر کردم که ذهیان دیده ام لذا تصمیم گرفتم برای درمان به پاکستان سفر کنم اما هنگامی که برای بار دوم به خواب رفتم، یک بار دیگر امام رضا به خواب من آمد و دوباره به من...