حرمت شوخی با زن نامحرم !

حرمت شوخی با زن نامحرم !

ابوبصير رحمة الله مي گويد:در کوفه بودم ، به يکي از بانوان درس قرائت قرآن مي آموختم . روزي در يک موردي با او شوخي کردم !مدت ها گذشت تا اينکه در مدينه به حضور امام باقر عليه السلام رسيدم . آن حضرت مرا مورد سرزنش قرار داد و...