مقصود از «مولی » در حدیث غدیر چیست؟

مقصود از «مولی » در حدیث غدیر چیست؟

صرف نظر از کتب تفسیر و تاریخ و حدیث شیعه که بر انتصابی بودن امام از سوی خداوند تصریح و تاکید دارند، این مطلب را می توان به روشنی از کتب اهل سنت نیز اثبات نمود. طبری می نویسد: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله پس از گذشت ۳ سال...