شعر قزوه برای مصر: بگو بیش از همه مواظب فاحشه‌های سیاست باشند

شعر قزوه برای مصر: بگو بیش از همه مواظب فاحشه‌های سیاست باشند

و صندوق موسی شبیه ماه بر نیل می گذرد و آن که شمرده می شود و محاسبه می گردد صندوق عهد خداوند است آنها اگر بتوانند شلیک می کنند به نیل و موسی را به گروگان می برند حالا جادوگرانی آورده اند که پنهان اند در...