حالا تمام دار و ندار خدا شدی

حالا تمام دار و ندار خدا شدی

قرآن بخوان و با نفس آسمانی ات                                        این مرده های روی زمین را تکان بده قرآن بخوان و بال مرا از قفس بگیر                                        اندازه ی شعور پرم آسمان بده جز با...