حاشیه های افطار احمدی نژاد و دانشجویان/ تابلوی شما ننه سکینه است نه لاله

حاشیه های افطار احمدی نژاد و دانشجویان/ تابلوی شما ننه سکینه است نه لاله

به گزارش مهر، ضیافت افطار رئیس جمهور با دانشجویان در محل ساختمان قدیم مجلس بر گزارشد و علی رغم اعلام قبلی و تاکید از سوی اداره کل مراسمات ریاست جمهوری که دانشجویان راس ساعات 16 مقابل درمجلس قدیم حضور داشته باشند،...